Ariel All-in-1 Pods Color+, 76 st.

För tvättcykler mellan 20 & 95 °C

376 kr

(5 kr / st., inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 76 st.

Leverans senast onsdag, 29. maj om du beställer senast fredag klockan 00:00.

Bara 4 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Tvättmedel för textilier
 • Vattenlösligt hölje
 • Även för kallare vatten

Artikelnr.: MUE-16240666, Innehåll: 76 st., EAN: 8700216240666

Ofta köpt tillsammans med Ariel All-in-1 Pods Universal+

Ariel All-in-1 Pods Color+ - 76 st. Ariel All-in-1 Pods Universal+ - 15 st.
Ariel All-in-1 Pods Color+ - 76 st. 376 kr (5 kr / st.)
Ariel All-in-1 Pods Universal+ 110 kr (7 kr / st.)
Totalpris: 486 kr
Beskrivning

Ariel Color+ All-in-1 Pods® fungerar som ett tvättmedel som snabbt löses upp i vatten tack vare sitt vattenlösliga skal. Du kan använda tvättmedelskapslarna® vid tvättemperaturer mellan 20 och 95 °C.

Rekommenderad användning:

 1. För in Ariel Pods® längst bak i tvättmaskinens tomma trumma
 2. Lägg tvätten på Pods®.

Tips:
Beroende på mängden tvätt, nedsmutsningsgrad och vattenhårdhet kan du använda 1 - 2 Pods®.

 • 4 - 5 kg = 1 Pods®
 • 6 kg och mer = 2 Pods®
Varumärken: Ariel
Allmän information: inte lämplig för ull och siden, inte lämplig för förtvätt
Sammansättning
 • >30 % Anjoniska ytaktiva ämnen
 • 5-15% Tvål
 • < 5Procent Icke-joniska ytaktiva ämnen
 • fosfonater
 • Enzymer
 • Optiska vitmedel
 • Doftämnen
 • Alfa-isometyljonon
 • Citronellol
 • eugenol
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • P305+P351 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P501 - Säkerställ att innehållet/behållaren är helt tömd innan återvinning.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH208 - Kan orsaka en allergisk reaktion.
Tillbehör

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Ariel All-in-1 Pods Color+

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder