Dr. Beckmann Fleckenteufel "Fläckdjävulen" Smörjmedel & Oljor, 50 ml

Med praktiskt anti-fettkomplex!

26 kr

(520 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 50 ml

Bara 7 styck kvar på lager

Leverans senast torsdag, 18. juli om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Med lösningsmedel och ytaktiva ämnen
 • Starkt mot fett & oljor
 • Utan klorblekmedel

Artikelnr.: MUE-4122, Innehåll: 50 ml, EAN: 4008455004129

Beskrivning

Kol, oljefärger, tjära, bensin, vax, harts, skokräm, motorolja, fett och skrivarbläck lämnar alla särskilt envisa fläckar på textilier - det är här Smörjmedel & oljor fläckborttagare med anti-fettkomplex från Dr. Beckmann kommer in i bilden! Den innehåller en kombination av lösningsmedel och ytaktiva ämnen och är idealisk för att avlägsna olika fetter och oljor från tvättbara och icke tvättbara textilier!

Fläckarna avlägsnas från textilfibrerna på ett sätt som är skonsamt för färgen och tyget, utan klorblekmedel, parfym eller färgämnen!

Användningsområde:

 • Maskintvätt: Fukta fläcken väl med fläckborttagningsmedlet. Täck över fläcken och låt fläckborttagningsmedlet verka tills fläcken är löslig eller kan tas bort. Torka fläcken med en torr trasa. Tvätta sedan tvätten som vanligt.
 • Tvättovänliga textilier: Fukta fläcken väl med fläckborttagningsmedlet. Täck över fläcken och låt fläckborttagningsmedlet verka tills fläcken har lösts upp eller kan tas bort. Dutta på fläcken med en torr trasa. Torka slutligen fläcken helt med en fuktig trasa.

Inte lämplig för:

 • Funktionella kläder
 • Mattor
 • Läder
Varumärken: Dr. Beckmann
Fri från: Färgämnen, Parfym, Klor
Sammansättning
 • 1-metoxi-2-propanol
 • Kolväten
 • C7-C9
 • n-alkaner
 • iso-alkaner
 • cyklisk
 • Isotridekanol
 • etoxylerat
 • Isotridekanol
 • etoxylerat
 • Kolväten
 • C10-C13
 • n-alkaner
 • iso-alkaner
 • cyklisk
 • < 2 % Aromatiska ämnen
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 Innehållet/behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall eller specialavfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH 066 - Upprepad kontakt kan ge torr eller hudsprickor.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Dr. Beckmann Fleckenteufel "Fläckdjävulen" Smörjmedel & Oljor

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder